Tirstrup Vandværk
FRISK VAND FRA HANEN
Forretningsorden
Forretningsorden for bestyrelsen for Tirstrup Vandværk

§1
Umiddelbart efter en generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen har fundet sted, træder bestyrelsen sammen og konstituerer sig med formand, næstformand sekretær og kasserer

§2
Ordinært afholdes 4 bestyrelsesmøder årligt, normalt i 1. hele uge i månederne Januar, April, Juli og Oktober. Formanden/næstformanden indkalder i øvrigt til ekstraordinære bestyrelsesmøder hvis det findes fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Formanden/næstformanden indkalder til bestyrelsesmøder med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde ønsket af 2 eller flere medlemmer skal ske senest 4 dage efter modtagelse af begæring. Et sådant møde skal afholdes inden 3 uger efter modtagelse af begæring. Et sådant møde skal afholdes inden 3 uger fra begæringens modtagelse.

§3
Formanden/næstformanden leder møderne og har ansvaret for, at alle siden sidste møder fremkomne sager fremlægges, samt at bestyrelsesprotokollen føres og behørigt underskrives.
Enten oplæses og underskrives protokollen på mødet, eller der udsendes referat, der godkendes og underskrives på næste møde.
Ved formandens og næstformandens samtidige forfald vælger de mødende selv en for det pågældende møde fungerende mødeleder.

Dagsorden til de ordinære bestyrelsesmøder skal altid omfatte:
- meddelelser fra formanden
- godkendelse af referat fra sidste møde
- driftsrapport ( herunder evt driftsforstyrrelser og brud )
- status for igangværende arbejder
- tilgang og afgang af andelshavere
- økonomisk status ( kvartalsoversigt )
- fastsættelse af næste møde
- eventuelt

§4
Sekretæren er ansvarlig for, at bestyrelsesprotokollen føres og drager omsorg for, at alle bestyrelsesmedlemem, suppleanter og de tilforordnede får kopi heraf inden 8 dage efter mødet. Formanden/næstformanden har ansvaret for, at bestyrelsesbeslutninger bliver udført som besluttet.

§5
Kassereren fører selskabets regnskaber og bøger i overensstemmelse med gælden de lovgivning, vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger og udarbejder regn skabsoversigter samt drifts- og anlægsbudgetter/overslag til generalforsamlingen og fremlægger normalt disse. Han er ansvarlig for dette over for den øvrige bestyrelse. Ovennævnte udfærdigelser sker periodevis til bestyrelsesmøder i overensstemmelse med den øvrige bestyrelses ønsker.
Regninger adresseres til kassereren. Denne foranlediger alle regninger gennemset og påtegnet af formanden inden udbetaling.
Kassereren har prokura til en mindre kassebeholdning til daglige driftsudgifter i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning herom.
Han har tegningsret sammen med formanden i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom. I tilfælde af formands eller kasserers forfald har også næstformand tegningsret.
Ved uoverensstemmelser eller truende budgetoverskridelser underretter han omgående formanden sammen med forslag til afhjælpning. Sådanne sager forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde.

§6
Intet bestyrelsesmedlem må deltage i afgørelsen af spørgsmål, der har personlig eller økonomisk interesse eller betydning for ham.
Bestyrer, revisor, ingeniør eller andre, der deltager i bestyrelsesmøderne som sagkyndige, deltager i drøftelserne i det omfang, bestyrelsen tiltræder dette.
Sagkyndige, der tilkaldes til et bestyrelsesmøde, skal være anført på indkaldelsen
Bestyreren deltager normalt i bestyrelsesmøderne.

§7
Ved eventuelle afstemninger sker afgørelsen ved simpelt flertal. Ved lige stemmeantal foranlediget af bestyrelsesmedlemmers fravær, udsættes sagen til næste møde. ( Evt " er formandens stemme afgørende " ).
Er alle stemmeberettigede til stede, bortfalder et forslag ved lige stemmetal.
Ved ændrede forudsætninger kan en bortfaldet sag altid genoptages ved senere møder.
Afgørelse kan kun træffes i sager, der er optaget i den udsendte dagsorden medmindre sagen ikke tåler udsættelse til næste ordinære bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer enstemmigt beslutter at optage sagen på dagsordenen.
En sådan sag iværksættes ikke før fraværende har modtaget kopi af mødereferatet.
Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig med mindre mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Vedtaget på bestyrelsesmøde d 13/6 2024

Formand                                                             Næstformand
Kasserer                                                              Sekretær  

Name: sdv.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Tirstrup Vandværk
Skovvænget 11, Tirstrup
8400 Ebeltoft
Telefon: 21 92 57 86
E-mail: tirstrupvandvaerk@gmail.com