VEDTÆGTER
FOR
TIRSTRUP VANDVÆRK

§1  Navn og hjemsted
§2  Formål
§3  Medlemmer
§4  Medlemmernes rettigheder
§5 Medlemmernes forpligtelser
§6  Udtræden af selskabet
§7 Levering til ikke-medlemmer  (købere)
§8  Anlæg
§9 Ledninger over privat grund
§10 Indskrænkninger i vandleverancen
§11 Generalforsamling
§12  Stemmeret og afstemninger
§13  Bestyrelsen
§14 Tegningsret
§15 Regnskabet
§16 Opløsning
§17 krafttræden
 

Forretningsorden for bestyrelsen for Tirstrup Vandværk

 

Navn og hjemsted
§ 1

Selskabet er et andelsselskab ved navn Tirstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Ebeltoft kommune.

 

Formål
§ 2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

 

Medlemmer
§ 3

Selskabets medlemmer er grundejere - indenfor værkets forsyningsområde - som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere, ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

 

Medlemmernes rettigheder
§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

 

Medlemmernes forpligtelser
§ 5

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte medlemmer, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet. Sekundært hæfter medlemmerne indbyrdes ligeligt.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet. Sker dette ikke, mister medlemmet sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

 

Udtræden af selskabet
§ 6

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matr.nr.) i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.

Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

 

Levering til ikke-medlemmer  (købere)
§ 7

Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leverancepligt ved køb fra selskabet.

Hvis købere ikke, eller kun delvist afkræves tilslutningsbidrag, kan afgiften tillægges et beløb til forrentning og afskrivning af hovedanlægsbidrag og ikke betalt del af ledningstilsvar.

 

Anlæg
§ 8

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jf. regulativets bestemmelser herom.

Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl.. stikledning til og med stophane (ved haveskel), også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.

 

Ledninger over privat grund
§ 9

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.

Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.

Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin jordledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning.

Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

 

Indskrænkninger i vandleverancen
§ 10

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra udgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.

Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand iflg.. i øvrigt regulativets bestemmelser. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse fra bestyrelsen.

Vandspild er forbudt, jf. regulativet.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.

 

Generalforsamling
§ 11

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel gennem annonce i lokalt ugeblad. Forslag som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor eventuelle forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til formanden inden den 1. februar. Eventuelle indkomne forslag skal fremgå af indkaldelsen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant
8. Eventuelt

Revisor kan genvælges.

Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

l sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

 

Stemmeret og afstemninger
§ 12

Intet medlem har mere end een stemme. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end en fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes

afgørelser ved simpel stemmeflerhed.

Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst~2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringen godkendes af långiveren.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

 

Bestyrelsen
§ 13

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne - herunder formanden - er til stede.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab m.v. overfor gældende lovgivning, herunder i de tilfælde, hvor selskabet uden tidligere at have været forpligtet måtte falde ind under sådanne lovkrav.

Den har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl.. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

 

Tegningsret
§ 14

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Alle udgifter skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen, jf. dennes forretningsorden.

 

Regnskabet
§ 15

Selskabets regnskabsår løber fra den 1 . januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer samt et af bestyrelsen valgt revisionsfirma. Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen.

 

Opløsning
§ 16

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

 

Ikrafttræden
§ 17

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 21. oktober 1992. De træder i kraft den fra samme dato.

 

 

 

Forretningsorden for bestyrelsen for Tirstrup Vandværk

§1

Umiddelbart efter en generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen har fundet sted, træder bestyrelsen sammen og konstituerer sig med formand, næstformand sekretær og kasserer

 

§2

Ordinært afholdes 4 bestyrelsesmøder årligt, normalt i 1. hele uge i månederne Januar, April, Juli og Oktober.
Formanden/næstformanden indkalder i øvrigt til ekstraordinære bestyrelsesmøder hvis det findes fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Formanden/næstformanden indkalder til bestyrelsesmøder med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde ønsket af 2 eller flere medlemmer skal ske senest 4 dage efter modtagelse af begæring. Et sådant møde skal afholdes inden 3 uger efter modtagelse af begæring. Et sådant møde skal afholdes inden 3 uger fra begæringens modtagelse.

 

§3

Formanden/næstformanden leder møderne og har ansvaret for, at alle siden sidste møder fremkomne sager fremlægges, samt at bestyrelsesprotokollen føres og behørigt underskrives.
Enten oplæses og underskrives protokollen på mødet, eller der udsendes referat, der godkendes og underskrives på næste møde. Ved formandens og næstformandens samtidige forfald vælger de mødende selv en for det pågældende møde fungerende mødeleder.

Dagsorden til de ordinære bestyrelsesmøder skal altid omfatte.

-meddelelser fra formanden
-godkendelse af referat fra sidste møde
-driftsrapport ( herunder evt driftsforstyrrelser og brud )
-status for igangværende arbejder.
-tilgang og afgang af andelshavere
-økonomisk status ( kvartalsoversigt )
-fastsættelse af næste møde
-eventuelt

 

§4

Sekretæren er ansvarlig for, at bestyrelsesprotokollen føres og drager omsorg for, at alle bestyrelsesmedlemem, suppleanter og de tilforordnede får kopi heraf inden 8 dage efter mødet. Formanden/næstformanden har ansvaret for, at bestyrelsesbeslutninger bliver udført som besluttet.

 

§5

Kassereren fører selskabets regnskaber og bøger i overensstemmelse med gælden de lovgivning, vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger og udarbejder regn skabsoversigter samt drifts- og anlægsbudgetter/overslag til generalforsamlingen og fremlægger normalt disse. Han er ansvarlig for dette over for den øvrige bestyrelse.
Ovennævnte udfærdigelser sker periodevis til bestyrelsesmøder i overensstemmelse med den øvrige bestyrelses ønsker.
Regninger adresseres til kassereren. Denne foranlediger alle regninger gennemset og påtegnet af formanden inden udbetaling.
Kassereren har prokura til en mindre kassebeholdning til daglige driftsudgifter i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning herom.
Han har tegningsret sammen med formanden i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom. I tilfælde af formands eller kasserers forfald har også næstformand tegningsret.
Ved uoverensstemmelser eller truende budgetoverskridelser underretter han omgående formanden sammen med forslag til afhjælpning. Sådanne sager forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

§6

Intet bestyrelsesmedlem må deltage i afgørelsen af spørgsmål, der har personlig eller økonomisk interesse eller betydning for ham.
Bestyrer, revisor, ingeniør eller andre, der deltager i bestyrelsesmøderne som sagkyndige, deltager i drøftelserne i det omfang, bestyrelsen enstemmigt tiltræder dette.
Sagkyndige, der tilkaldes til et bestyrelsesmøde, skal være anført på indkaldelsen
Bestyreren deltager normalt i bestyrelsesmøderne.

 

§7

Ved eventuelle afstemninger sker afgørelsen ved simpelt flertal. Ved lige stemmeantal foranlediget af bestyrelsesmedlemmers fravær, udsættes sagen til næste møde. ( Evt " er formandens stemme afgørende " ).
Er alle stemmeberettigede til stede, bortfalder et forslag ved lige stemmetal.
Ved ændrede forudsætninger kan en bortfaldet sag altid genoptages ved senere møder.
Afgørelse kan kun træffes i sager, der er optaget i den udsendte dagsorden medmindre sagen ikke tåler udsættelse til næste ordinære bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer enstemmigt beslutter at optage sagen på dagsordenen.
En sådan sag iværksættes ikke før fraværende har modtaget kopi af mødereferatet.
Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig med mindre mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Vedtaget på bestyrelsesmøde d 8/12-92

Formand                                                             Næstformand
 sign                                                                             sign

Kasserer                                                                 Sekretær
 sign                                                                             sign